Când donezi ori te implici în acțiunile noastre, procesăm datele tale personale

Iată cum, de ce și pentru ce durată.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Asociația NOA Academy (denumită în continuare, „Asociația”), cu sediul în Șos . Pipera , Nr.4, Etaj.4, București , Sectorul 1; identificată prin CUI 44472080; tel: +40 730 160 979; email: office@noaacademy.ro.

Această notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru.

Obiectivul procedurii

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când intrați în contact cu Asociația (de ex., în cadrul evenimentelor, în persoană, prin mijloace de comunicare scrise sau în online).

Acest document și procedura inclusă au rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor „GDPR”).

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm (de ex., nume, prenume, email, telefon, data naștere etc) și modul în care le colectăm pot varia în funcție de felul în care interacționați cu Asociația: de ex., ca donator existent sau potențial, ca voluntar, ca și consultant, ca parte a unui contract de sponsorizare/mecenat, etc., prin intermediul unor date pe care le-am obținut de la o terță parte conform legii și care are permisiunea de a face schimb de informații cu noi (de ex., prin intermediul companiei cu care aveți o relație contractuală de angajat/colaborator/consultant, etc., în cazul în care organizăm o acțiune în colaborare cu respectiva companie, etc).

În contextul în care participați sau confirmați participarea la acțiuni/evenimente organizate de Asociație și în funcție de specificul fiecărui eveniment/fiecărei acțiuni, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „date personale”):

 • numele și prenumele (când donați sau participați la evenimentele organizate de noi);

 • adresa de corespondență (când participați la evenimentele organizate de noi);

 • adresa de e-mail (când donați sau participați la evenimentele organizate de noi)

 • numărul de telefon (când donați sau participați la evenimentele organizate de noi);

 • imaginea dumneavoastră din fotografiile efectuate în cadrul desfășurării acțiunilor/evenimentelor (când participați la evenimentele organizate de noi);

Când este posibil să colectăm date cu caracter personal?

Este posibil să colectăm date cu caracter personal atunci când:

 • inițiați și/sau finalizați o donație către Asociație (online, prin transfer bancar, prin SMS, prin mandat poștal, prin donație recurenta sau alte modalități legale);

 • vă înregistrați ca participant și/sau participați la evenimentele/acțiunile organizate de Asociație sau pentru Asociație;

 • vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;

 • ne contactați prin diverse canale sau ne solicitați informații în legătură cu programele, acțiunile si evenimentele Asociație sau legate de Asociație;

 • luați parte la o competiție, tragere la sorți sau la un studiu de exemplu;

 • vizitați sau navigați pe site-ul Asociației și, de exemplu, furnizați date personale sau ele sunt colectate conform politicilor de cookies;

 • ați acordat permisiunea altora, cum ar fi, de exemplu, partenerii noștri, voluntarii sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;

 • atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice și pot fi folosite.

De ce este necesară prelucrarea acestor categorii de date?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, ca de pildă (listă ne-exhaustivă):

 • pentru a furniza informații cu privire la destinația donațiilor (în numerar, recurente, în natură, în servicii, sub forma voluntariatului, etc.) primite din partea dumneavoastră;

 • pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare în legătură cu activitățile dumneavoastră (participarea la un eveniment sportiv, de pildă) și interacțiunea cu Asociația;

 • în scop de marketing, conform opțiunilor dumneavoastră.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu Asociația (de ex., de sponsorizare, de voluntariat, de mecenat, de donații lunare, recurente prin debit direct sau prin SMS lunar sau altfel, etc.), pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră, dacă vi l-ați manifestat în acest sens.

Mai exact, Asociația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru a vă contacta, confirma și înregistra participarea dumneavoastră la acțiuni/evenimente organizate de Asociație sau pentru Asociație:

  Motiv: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a vă contacta în scopul confirmării prezenței dumneavoastră la acțiuni/evenimente organizate de Asociație sau pentru Asociație. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea confirmării accesului dumneavoastră la acțiuni/evenimente.

 • pentru a desfășura acțiuni de comunicare/promovare a Asociației:

Motiv: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră (Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR). Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Asociației de a vă informa cu privire la felul în care am utilizat sprijinul dumneavoastră către acțiunile programatice derulate de Asociație (ex., donații în numerar sau în servicii/produse, consultanță, voluntariat, etc.). Puteți să retrageți acest consimțământ oricând.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele cu caracter personal?

Ca regulă generală, Asociația va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile de Asociație. La cerere, puteți obține informații suplimentare despre termenele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Asociația va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a efectua prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Cu cine împărtășim datele cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația poate dezvălui datele dumneavoastră către, de exemplu, parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Fundația în desfășurarea obiectivelor sale și/sau ale activităților sau evenimentelor la care participați sau confirmați participarea, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri, exemplificativ enumerate:

 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, inclusiv prin social media, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

Către cine putem transfera datele cu caracter personal?

În contextul prelucrărilor de date nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara României. În situații cu caracter excepțional este posibil să transferăm date cu caracter personal în state aparținând Spațiului Economic European (SEE), statelor cărora li s-a recunoscut un nivel adecvat de protecție sau în state terțe care nu beneficiază de un astfel de nivel. Este, de asemenea, posibil să transferăm datele cu caracter personal și în  alte state decât cele de mai sus, dacă transferul se realizează în baza unor garanții adecvate.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: puteți obține oricând de la Asociație confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi:
  1. Scopul;
  2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
  3. Destinatarii datelor;
  4. Existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare.
 2. Dreptul de rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;
 3. Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:
  1. Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
  2. V-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra în baza altor temeiuri legale;
  3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  4. Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
 4. Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;
 5. Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Asociației, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;
 6. Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră când contestați corectitudinea datelor cât timp se verifică exactitatea datelor în cauză, precum și în alte situații prevăzute de Art. 18 din GDPR;
 7. Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat.  Daca ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 8. Drepturile aferente deciziilor automate: veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automate care se iau cu privire la dumneavoastră. În special, veți avea dreptul:
  1. Să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată;
  2. Să solicitați o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane;
  3. Să contestați decizia automatizată.
 9. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sct. 1, 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate în prezenta procedură, pentru orice fel de întrebări sau lămuriri suplimentare despre aceasta sau dacă doriți să vă exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

Asociația NOA Academy
Șos. Pipera, Nr.4, Etaj.4, București, Sectorul 1
office@noaacademy.ro